• II SA/Gd 467/13 - Postano...
  17.10.2017

II SA/Gd 467/13

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
2013-07-15

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Janina Guść /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Janina Guść po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. i M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości postanawia odmówić skarżącym przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 kwietnia 2013 r. nr [...] zostało doręczone skarżącym równocześnie w dniu 22 kwietnia 2013 r. (vide: zwrotne potwierdzenia odbioru znajdujące się w aktach administracyjnych sprawy). Postanowienie to zawierało pouczenie o następującej treści: "stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejsze postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem tutejszego kolegium, na adres: [...] G., ul. P. [...]".

W dniu 16 maja 2013 r. E. i M. S. wnieśli skargę na powyższe postanowienie wskazując na kopercie jako nadawcę "Wojewódzki Sąd Administracyjny ul. P. [...], [...] G.".

Przesyłka ta została zwrócona nadawcom w dniu 24 maja 2013 r. z adnotacją Poczty: "błędny adres, pod wskazanym adresem nie mieści się Wojewódzki Sąd Administracyjny".

W dniu 28 maja 2013 r. skarżący ponownie wnieśli skargę na powyższe postanowienie, przesyłając ją do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na adres: ul. P. [...], [...] G.".

Do skargi skarżący załączyli wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, wskazując, że pismo zawierające skargę wysłali w dniu 16 maja 2013 r. ale z powodu niewłaściwego adresu na kopercie nie dotarło ono do adresata.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie zaś z art. 87 tej ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (§ 1). W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2). Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (§ 3). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (§ 4).

Brak winy po stronie podmiotu dokonującego lub zamierzającego dokonać określonej czynności sądowej stanowi konieczną i jednocześnie podstawową przesłankę przywrócenia terminu. Sąd badając wystąpienie braku winy w uchybieniu terminu powinien dokonać oceny z wykorzystaniem wszystkich okoliczności sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 1999 r., sygn. akt I SA/Gd 745/98, Lex nr 42023). W orzecznictwie przyjmuje się, że przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. O braku winy w niedopełnieniu obowiązku można mówić tylko w przypadku stwierdzenia, że dopełnienie obowiązku stało się niemożliwe z powodu przeszkody nie do przezwyciężenia, czyli gdy strona nie mogła przeszkody usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2010 r., sygn. akt I OZ 655/10, LexPolonica nr 2387928). Do okoliczności faktycznych uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu przez zainteresowanego zalicza się np. przerwy w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar (por. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, str. 329).

W ocenie Sądu, skarżący nie uprawdopodobnili okoliczności wskazujących na brak ich winy w uchybieniu terminu do złożenia skargi.

Błędne zaadresowanie koperty zawierającej skargę, w sytuacji gdy skarżący zostali prawidłowo pouczeni o warunkach wniesienia skargi, nie może stanowić okoliczności uzasadniającej przywrócenie terminu do dokonania tej czynności (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FZ 153/11, Lex nr 1081448). Organ II instancji wskazał wyraźnie, że skargę należy złożyć za jego pośrednictwem i podał swój adres. Brak zaś staranności strony w zapoznaniu się z treścią tego pouczenia świadczy o jej winie, a nie o braku tej winy.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...