• II SAB/Gl 26/06 - Wyrok W...
  22.10.2016

II SAB/Gl 26/06

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gliwicach
1 lutego 2007 r.

Teza

1. Czynność materialno - techniczna polegająca na włączeniu przez organ dokumentacji technicznej sporządzonej przez wykonawcę prac geodezyjnych do państwowego powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, mieści się w konstrukcji prawnej przewidzianej w art. 3 § 2 pkt 4 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dotyczy bowiem obowiązku nałożonego na wykonawcę przepisem prawa. Konsekwencją takiej wykładni musi być także uznanie dopuszczalności wniesienia do sądu administracyjnego skargi na bezczynność organu dotyczącą tej czynności.
2. W postępowaniu mającym na celu włączenie przekazanych materiałów i informacji powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odmowa takiego włączenia nie następuje aktem administracyjnym mającym postać decyzji administracyjnej, lecz z woli ustawodawcy oraz działającego z jego upoważnienia ministra, właściwego do spraw architektury i budownictwa przybiera ona postać czynności materialno - technicznej.

Artykuły przypisane do orzeczenia

Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Łucja Franiczek (przewodniczący)
Maria Taniewska-Banacka
Włodzimierz Kubik (sprawozdawca)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2007 r. sprawy ze skargi M.B. na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie odmowy włączenia dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego oddala skargę.

Uzasadnienie

W dniu (...) M.B. wniósł skargę na bezczynność Prezydenta Miasta G. w związku z odmową włączenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzonej przez niego dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziału nieruchomości położonej w G. przy ul. (...). Skarżący, będący uprawnionym geodetą i biegłym sądowym, wspomnianą dokumentację wykonał na zlecenie Sądu Rejonowego w G. w sprawach oznaczonych sygn. akt (...) i (...) w związku z toczącym się przed tym sądem postępowaniem podziałowym. Skarga na bezczynność Prezydenta Miasta G. - działającego w sprawie w charakterze grodzkiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o jakim jest mowa w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.) - została wniesiona w związku z doręczeniem skarżącemu przez ten organ w dniu (...) protokołu kontroli, w którym odmówiono wspomnianego na wstępie włączenia przedłożonej dokumentacji do zasobu geodezyjnego. We wniesionej skardze M.B. zakwestionował prawidłowość ustaleń zamieszczonych w doręczonym mu protokole oraz zarzucił Prezydentowi Miasta bezczynność w sprawie wskazując, że odmowa włączenia przedłożonej przez niego dokumentacji winna nastąpić w formie decyzji administracyjnej.

W odpowiedzi na skargę Zastępca Prezydenta Miasta G., działający w oparciu o upoważnienie udzielone mu przez Prezydenta Miasta, wniósł o jej odrzucenie ewentualnie oddalenie. W uzasadnieniu podał, że przekazana mu przez skarżącego dokumentacja geodezyjna podlegała kontroli na podstawie art. 40 ust. 3 Prawa geodezyjnego w zakresie wynikającym z § 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz. 837 ). Ustalenia tej kontroli przedstawione zostały w protokole sporządzonym zgodnie z § 11 i § 12 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia zawierającym prawne i techniczne przyczyny odmowy włączenia przedłożonej dokumentacji do zasobu, który wraz ze zwróconą dokumentacją doręczono skarżącemu. Skarżącego poinformowano także zgodnie z § 12 ust. 2 cytowanego rozporządzenia, o możliwości złożenia do właściwego organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wniosku o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu. W świetle przywołanych przepisów brak było więc - zdaniem organu - podstaw do rozstrzygnięcia sprawy w trybie decyzji administracyjnej o odmowie włączenia przedłożonej dokumentacji do zasobu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Sąd uznał za dopuszczalną skargę na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie włączenia do grodzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej sporządzonej przez skarżącego na zlecenie Sądu Rejonowego w G. dotyczącej podziału nieruchomości. Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej PostAdmU) skargę na bezczynność organów można wnieść w przypadkach określonych w pkt 1 - 4, a zatem m.in. w sprawach, w których organ pozostaje w bezczynności w związku z ciążącym na nim obowiązkiem wydania innych niż decyzje i postanowienia aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przez "czynność", o jakiej mowa w art. 3 § 2 pkt 4 PostAdmU, rozumieć należy konkretną czynność materialno - techniczną z zakresu administracji publicznej, podjętą przez organ administracji państwowej, samorządowej i inny organ, który z mocy prawa powołany został do załatwiania sprawy z zakresu administracji publicznej, stanowiącą władcze rozstrzygnięcie organu w indywidualnej sprawie, dotyczącej uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (vide: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 1998 r. sygn. akt II SA 1247/97 wydane na tle przepisu art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym ). Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany zgłosić do właściwych organów prace przed przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu prac przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W świetle tego należy uznać, że czynność materialno - techniczna polegająca na włączeniu przez organ dokumentacji technicznej sporządzonej przez wykonawcę prac geodezyjnych do państwowego powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, mieści się w konstrukcji prawnej przewidzianej w art. 3 § 2 pkt 4 PostAdmU dotyczy bowiem obowiązku nałożonego na wykonawcę przepisem prawa. Konsekwencją takiej wykładni musi być także uznanie dopuszczalności wniesienia do sądu administracyjnego skargi na bezczynność organu dotyczącą tej czynności skoro została ona wniesiona z zachowaniem trzydziestodniowego terminu liczonego od dnia doręczenia skarżącemu odpowiedzi udzielonej przez Prezydenta Miasta G. na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (art. 53 § 2 PostAdmU).

Stwierdzenie przez Sąd dopuszczalności wniesienia przedmiotowej skargi na bezczynność nie oznacza jednak uznania jej zasadności. Skarżący swoją skargę oparł na stwierdzeniu, że odmowa przyjęcia sporządzonej przez podmiot wymieniony w art. 11 Prawa geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej powinna nastąpić w trybie decyzji administracyjnej. Stanowisko to wywiódł z art. 104 § 1 KPA w związku z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 7d pkt 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, wskazując, że Prezydent Miasta G. działający jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny winien załatwić sprawę przez wydanie decyzji. Stanowisko to nie znajduje jednak oparcia w prawie. W szczególności przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie zawierają wskazania, w jaki sposób winna nastąpić odmowa przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej sporządzonej przez podmioty wymienione w art. 11 tej ustawy. Przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne odmiennie też niż to ma miejsce w przypadku innych ustaw, w których jest także mowa o czynnościach materialno -technicznych organów, nie nakazują, aby odmowa przyjęcia zgłoszonej dokumentacji miała postać decyzji administracyjnej organu (por. np. art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1118 >,czy art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach).W art. 19 ust. 1 pkt 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego ustawodawca zamieścił też delegację dla ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa do wydania rozporządzenia wykonawczego określającego szczegółowe zasady m.in. przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uwzględniającą konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości tych prac. Wykonując tę delegację Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa wydał wymienione już wyżej rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. § 11 tego rozporządzenia stanowi zaś, że w przypadku, jeżeli w trakcie kontroli dokumentacji przekazanej do zasobu stwierdzone zostaną wady, usterki lub nieprawidłowości to wynik tej kontroli winien być dokumentowany w protokole. W protokole tym należy zamieścić także, w przypadku odmowy włączenia dokumentacji do zasobu wniosek końcowy wraz z uzasadnieniem (§ 11 ust. 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia ). W tym też przypadku stosownie do § 12 ust. 1 rozporządzenia organ prowadzący zasób zwraca wykonawcy dokumentację wraz z protokołem, uzasadniając na piśmie prawne i techniczne przyczyny odmowy włączenia jej do zasobu. Jak z powyższego wynika w postępowaniu mającym na celu włączenie przekazanych materiałów i informacji powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odmowa takiego włączenia nie następuje aktem administracyjnym mającym postać decyzji administracyjnej, lecz z woli ustawodawcy oraz działającego z jego upoważnienia ministra, właściwego do spraw architektury i budownictwa przybiera ona postać czynności materialno - technicznej. Dodatkowo zauważyć należy, że w § 12 ust. 2 analizowanego rozporządzenia przewidziany został także środek pozwalający na skontrolowanie w trybie międzyinstancyjnym takiego rozstrzygnięcia. Środkiem tym jest wniosek do właściwego organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu.

Tym samym skoro skarżącemu w dniu (...) została zwrócona w trybie § 12 ust. 1 przywoływanego rozporządzenia złożona dokumentacja techniczna dotycząca wznowienia znaków granicznych wraz z podpisanym przez pracownika Urzędu Miejskiego w G. działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta protokołem kontroli tej dokumentacji, w którym poinformowano go o przyczynach odmowy włączenia tej dokumentacji do zasobu, to brak jest podstaw do przyjęcia, że organ w kontrolowanym postępowaniu pozostawał w bezczynności. Zauważyć wreszcie należy, że skarżący mimo pouczenia zawartego w doręczonym mu protokole, nie skorzystał także z przewidzianej w § 12 ust. 2 rozporządzenia z możliwości złożenia wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. o zbadanie zasadności odmowy wyłączenia dokumentacji do zasobu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w oparciu o art. 151 PostAdmU oddalił skargę.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...