• VII SA/Wa 12/05 - Wyrok W...
  25.10.2016

VII SA/Wa 12/05

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie
z dnia 28 września 2005 r.

Teza

Upoważnienie udzielające zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ma charakter doraźnej podstawy materialnoprawnej rozstrzygnięcia konkretnej sprawy. Postanowienie o udzieleniu takiej zgody nie podlega odrębnemu zaskarżeniu i może być zaskarżone wraz z decyzją w przedmiocie pozwolenia na budowę.

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 36 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Anna Tarnowska-Mieliwodzka (sprawozdawca)
Ewa Machlejd
Krystyna Tomaszewska (przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2005 r. sprawy ze skargi B. K., B. K., K. O., M. K., M. P. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2004 r. znak (...) w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
skargę oddala.

Uzasadnienie

Prezydent (...) postanowieniem z dnia (...) lipca 2004 r. nr (...) wydanym na podstawie art. 97 § 2 KPA postanowił podjąć z urzędu postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku o zatwierdzenie projektu i wydanie pozwolenia na budowę z dnia (...) maja 2004 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego na działce nr ew. (...) w obrębie (...), położonej przy ul. (...). W uzasadnieniu organ podał następujący przebieg sprawy:

A. M. wnioskiem z dnia (...) maja 2004 r. wystąpił o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego usytuowanego bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką nr ew. (...) przy (...) w (...). Ze względu na powyższe usytuowanie w sprawie tej trwało równolegle postępowanie dotyczące wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów § 12 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Mając powyższe na uwadze Prezydent (...) postanowieniem z dnia (...) maja 2004 r. nr (...) zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w tej sprawie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ. Postanowieniem z dnia (...) lipca 2004 r., nr (...) udzielono zgodę na ww. odstępstwo.W związku z ustaniem przyczyny uzasadniającej zawieszenie postępowanie podjęto.

Wojewoda (...) postanowieniem z dnia (...) listopada 2004 r., nr (...) wydanym na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 KPA, po rozpatrzeniu zażalenia B. i B. K., K. O., M. K P., M. P. na postanowienie Prezydenta (...) z dnia (...) lipca 2004 r., nr (...) - utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. W uzasadnieniu organ stwierdził, iż dokonując formalno - prawnej oceny zaskarżonego rozstrzygnięcia, należy uznać, że kwestionowane postanowienie zostało wydane zgodnie z przepisami prawa procesowego zawartymi w dyspozycji art. 7 i art. 8 oraz 97 § 2 KPA.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2004 r., oraz postanowienie Prezydenta (...) z dnia (...) lipca 2004 r. udzielające zgody na odstępstwo od przepisów § 12 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690), wnieśli B. K., B. K., K. O., M. K. M. P. domagając się uchylenia zaskarżonego postanowienia jako wydanego z naruszeniem prawa.

Wojewoda (...) w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Kontrola sądu administracyjnego zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269) i art. 3§ 1 i § 2 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ogranicza się do badania zgodności decyzji z prawem.

Zarzuty podniesione przez stronę skarżącą są chybione i nie mogą skutkować uchyleniem zaskarżonego postanowienia.

W przedmiotowej sprawie Wojewoda (...), rozpatrując zażalenie w trybie odwoławczym, utrzymał w mocy postanowienie Prezydenta (...) z dnia (...) lipca 2004 r. podejmujące z urzędu postępowanie w sprawie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego. Postępowanie to zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia przez organ zagadnienia wstępnego, jakim było udzielenie zgody na odstępstwo tj. usytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką.

Z akt przedmiotowej sprawy wynika, że Prezydent (...) postanowieniem z dnia (...) lipca 2004 r. udzielił zgody na odstępstwo od przepisów § 12 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z art. 97 § 2 KPA gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

Należy zatem stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie ustąpiła przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania i organ zasadnie na podstawie art. 97 § 2 podjął z urzędu zawieszone postępowanie.

Odnosząc się do skargi wniesionej na postanowienie Prezydenta (...) z dnia (...) lipca 2004 r. udzielające zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy podkreślić, iż wyrażenie upoważnienia na odstępstwo nie podlega ocenie przez sąd administracyjny.

Upoważnienie to ma charakter doraźnej podstawy materialnoprawnej rozstrzygnięcia konkretnej sprawy (wyrok NSA z dnia 5 maja 1985 r., sygn. akt II SA 2019/85).

Postanowienie Prezydenta (...) z dnia (...) lipca 2004 r. nie podlega odrębnemu zaskarżeniu i może być zaskarżone wraz z decyzją w przedmiocie pozwolenia na budowę (wyrok NSA z dnia 24 marca 2000 r., sygn. akt IV SA 1940/99 niepuilbikowany).

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji wyroku.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...