• I FSK 366/13 - Postanowie...
  17.10.2017

I FSK 366/13

Postanowienie
Naczelny Sąd Administracyjny
2014-09-09

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Arkadiusz Cudak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Arkadiusz Cudak po rozpoznaniu w dniu 9 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skarg kasacyjnych 1) Dyrektora Izby Skarbowej w W. 2) Z. sp. z o.o. z siedzibą w W. na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2278/12 w sprawie ze skargi Z. sp. z o.o. z/s w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 6 grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres od kwietnia do grudnia 2003 r. postanawia podjąć zawieszone postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

I FSK 366/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 5 lutego 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 192 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1270 ze zm.), zawiesił postępowanie w sprawie ze skarg kasacyjnych Dyrektora Izby Skarbowej w W. oraz Z. sp. z o.o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2278/12, do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2003 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 1865/13.

Z uwagi na okoliczność, że 12 maja 2014 r. w sprawie II FSK 1865/13, uchylono zaskarżony wyrok w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnymi w Warszawie, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 193 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił podjąć zawieszone postępowanie.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...