• II SA/Bk 540/13 - Postano...
  22.11.2017

II SA/Bk 540/13

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
2013-09-27

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Tomasz Oleksicki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału II: Tomasz Oleksicki, po rozpoznaniu w dniu 27 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od wpisu od skargi w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] marca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych p o s t a n a w i a - przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od wpisu od skargi.

Uzasadnienie

A. S. wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od wpisu od skargi (k. 15 i k. 20) podając, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz ze współmałżonkiem M. Ł. oraz rodzicami B. S. i Z. S. Źródła miesięcznego utrzymania rodziny stanowią: emerytury rolnicze otrzymywane przez B. S. i Z. S. w łącznej wysokości 1.400 zł oraz dochód z tytułu działalności rolniczej i pozarolniczej uzyskiwany przez skarżącą w kwocie 2.100,94 zł. M. Ł. jest na wyłącznym utrzymaniu skarżącej. W skład majątku A. S. wchodzą: domy o powierzchni [...] m², nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha ([...] ha przeliczeniowego), las o powierzchni [...] ha (młody drzewostan). Skarżąca nie posiada zgromadzonych oszczędności i przedmiotów wartościowych (k. 15 – 16 i k. 20).

W odpowiedzi na wezwanie referendarza sądowego z dnia 22 lipca br. (k. 32), wnioskodawczyni oświadczyła, że nie prowadzi hodowli zwierząt, uprawia natomiast zboża, w tym: pszenicę i pszenżyto na powierzchni [...] ha, pozostały areał gruntów rolnych to nieużytki. A. S. posiada kombajn b. rok prod. [...]3; traktory U. rok prod [...]; przenośnik ślimakowy do zbóż, rok prod. [...]5. Wnioskodawczyni nie osiągnęła dochodu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w okresie maj – lipiec br. (plony nie zostały jeszcze zebrane), nie otrzymała również dopłat unijnych do posiadanego gospodarstwa rolnego. Skarżąca jest właścicielką dwóch samochodów osobowych, w tym [...], rok prod [...] oraz [...] rok prod. [...]. Koszty miesięcznej eksploatacji pojazdów wynoszą 600 zł. A. S. jest właścicielką domu przy ul. F. [...] w B. o powierzchni [...] m² oraz domu o powierzchni [...] m² w P. (k. 35 – 36).

Do akt sprawy wnioskodawczyni dołączyła: zeznanie podatkowe swoje i współmałżonka M. Ł. za [...] r. (k. 17 – 19 i k. 37 - 38) oraz dokumenty poświadczające wysokości emerytur otrzymywanych przez B. S. i Z. S. (k. 42 – 43).

Zgodnie z treścią art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.

z 2012 r. Nr 270, tekst jednolity) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej

w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od wpisu od skargi następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W rozpatrywanym przypadku A. S. dowiodła, iż nie jest

w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania sądowoadministracyjnego

– wpisu sądowego bez uszczerbku utrzymania koniecznego.

W złożonym oświadczeniu skarżąca wykazała, bowiem, iż jego miesięczny dochód czteroosobowej rodziny wynosi łącznie 3.823,64 zł, w tym 1.722,70 zł emerytury B. S. i Z. S. (k. 42 – 43) oraz 2.100,94 zł uzyskiwane przez wnioskodawczynię z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego (nastawionego na produkcję zbóż) i działalności pozarolniczej – handel detaliczny w P. (k. 18). A. S. z prowadzonej działalności w zakresie handlu detalicznego rozlicza się z urzędem skarbowym na zasadzie ryczałtu, w 2012 r. dochód osiągnięty z tego tytułu wyniósł 17.604,57 zł (k. 17 – 19). Za okres maj – lipiec wnioskodawczyni nie sprzedawała płodów rolnych (zbóż), gdyż te nie były jeszcze zebrane. M. Ł. w 2012 r. osiągnął dochód w kwocie 2.028,60 zł (k. 37 – 38). Majątek skarżącej stanowi: nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha ([...] ha przeliczeniowego), las o powierzchni [...] ha, dom przy ul. F. [...] w B. o powierzchni [...] m², dom o powierzchni [...] m² w P., kombajn bizon rok prod. [...]; traktory U. rok prod [...]; przenośnik ślimakowy do zbóż, rok prod. [...], samochody osobowe [...], rok prod [...] oraz [...] rok prod. [...].

Powyższe okoliczności, a w szczególności wysokość miesięcznego dochodu czteroosobowej rodziny w zestawieniu z brakiem zgromadzonych oszczędności pozwalają na stwierdzenie, iż A. S. nie jest w stanie ponieść kosztów wpisu od skargi w sprawie niniejszej, bez uszczerbku utrzymania koniecznego.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 3 w zw.

z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...