• IV SA/Wr 223/13 - Postano...
  18.10.2017

IV SA/Wr 223/13

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
2013-11-15

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Ewa Orłowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Ewa Orłowska referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu: po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku T. K. o ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi T. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

Uzasadnienie

Skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

W uzasadnieniu wniosku wskazał, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, utrzymuje się z wynagrodzenia za pracę w wysokości [...] netto, z którego komornik potrąca alimenty bieżące w kwocie [...] zł netto. Podał, że pracuje poza miejscem zamieszkania i z tego względu ponosi opłaty za nocleg w wysokości około [...] zł oraz koszty zakup biletu miesięcznego komunikacji miejskiej i wyżywienia. Podał, że nie posiada nieruchomości oraz oszczędności, papierów i przedmiotów wartościowych.

Z treści przepisu art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), wynika, że ustanowienie adwokata z urzędu obejmuje prawo pomocy w zakresie częściowym. Z kolei przepis art. 246 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodzinny.

Stosownie do art. 199 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Do tych przepisów szczególnych należy zaliczyć przepisy określające przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy na wniosek strony.

Mając na uwadze wysokość dochodu skarżącego z tytułu zatrudnienia oraz zajęcie komornicze z tytułu alimentów i wysokość innych wydatków, a także brak majątku przyjąć należy, że wykazał on, iż spełnia przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...