• II SA/Rz 239/14 - Postano...
  18.10.2017

II SA/Rz 239/14

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
2014-08-06

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Małgorzata Wolska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: SNSA Małgorzata Wolska po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A." Sp. z o.o. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] grudnia 2013 r., Nr [...] w przedmiocie wstrzymania wprowadzania do obrotu produktów i zaprzestania prowadzenia działalności - postanawia - 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić "A."Sp. z o.o. uiszczony wpis od skargi w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych).

Uzasadnienie

W dniu 28 lutego 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła podpisana przez radcę prawnego E. K. skarga "A." Sp. z o.o. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] grudnia 2013 r., Nr [...] w przedmiocie wstrzymania wprowadzania do obrotu produktów, wycofania ich

z obrotu oraz zatrzymania produktów a także zaprzestania prowadzenia działalności. Wraz ze skargą radca prawny przedłożyła do akt pełnomocnictwo udzielone przez J. G. wraz z wydrukiem komputerowym aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – Rejestru Przedsiębiorców, z którego wynikało, że wyżej wymieniony nie jest członkiem zarządu tej Spółki i nie jest upoważniony do jej reprezentowania. W dokumencie tym wpisano, że prezesem zarządu a zarazem jedynym podmiotem uprawnionym do reprezentowania spółki jest M. W.

Ponadto w nadesłanych przez organ aktach administracyjnych zalegała kserokopia Informacji o Osobie z Krajowego Rejestru Karnego (dalej: "Karta Karna") dotyczącą J.G. Z dokumentu tego wynikało, że w/w został skazany za przestępstwa, które w myśl dyspozycji art. 18 § 2 i 3 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, dalej: "Ksh") wyłączały możliwość pełnienia przez niego funkcji członka zarządu spółki kapitałowej prawa handlowego.

W związku z powyższym zarządzeniem z dnia 15 maja 2014 r. tut. Sąd wezwał radcę prawnego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie dokumentu z którego wynikałoby należyte umocowanie do reprezentowania Spółki, w tym wniesienia i podpisania skargi z dnia 31 stycznia

2014 r. Jednocześnie wyjaśniono, że do skargi dołączone zostało pełnomocnictwo ogólne udzielone przez J. G. a z nadesłanego odpisu z KRS z dnia 3 lutego 2014 r. wynika, że J. G. nie jest członkiem zarządu tej Spółki i nie jest upoważniony do jej reprezentowania. W tej sytuacji (gdyby treść nadesłanego odpisu KRS nie była aktualna - w składzie zarządu dokonano zmian niezgłoszonych do Rejestru, mimo obowiązku wynikającego z art. 168 Kodeksu spółek handlowych), tut. Sąd wezwał do nadesłania pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Poinformowano również, że tut. Sądowi wiadome jest z urzędu, że J. G. jest osobą skazaną wyrokiem sądu i objętą zakazem sprawowania funkcji członka zarządu na mocy art. 18 § 2 Ksh, przez czas określony w art. 18 § 3 Ksh. Dlatego też podjęte przez niego ewentualne czynności w takim charakterze, byłyby bezskuteczne (chyba że treść karty karnej jest nieaktualna, co należało wykazać stosownym dokumentem).

Z powodu braku odpowiedzi na w/w wezwanie zarządzeniem z 23 czerwca 2014 r. wezwano Spółkę do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie, oraz nadesłanie pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego dot. Spółki, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Mimo upływu zakreślonego terminu, który w okolicznościach sprawy mijał

z dniem 18 lipca 2014 r., skarga nie została podpisana.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy wskazać, że postępowanie sądowoadministracyjne zainicjowane może być i toczyć się wyłącznie na podstawie skutecznie wniesionej skargi. W związku z tym sąd dokonuje oceny skargi pod względem formalnym czy odpowiada ona określonym w ustawie wymogom, bez których spełnienia nadanie jej właściwego biegu nie jest możliwe.

Stosownie do treści art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. – zwana dalej "P.p.s.a.") każde pismo strony – w tym skarga – powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ustanowionego zgodnie z przepisami ustawy P.p.s.a. Jeżeli pismo takie (w tym skarga) nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jej uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia (art. 49 § 1 i art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a.).

Stosownie do treści art. 34 P.p.s.a. strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Natomiast osoby prawne dokonują czynności w postępowaniu sądowym przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. W takim przypadku przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Pełnomocnik zaś przy pierwszej czynności procesowej obowiązany jest dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa (art. 34, 28 § 1, 29, 37 § 1, 46 § 3 P.p.s.a.).

Jak już powyżej zaznaczono osoby prawne dokonują czynności przez organy (art. 28 § 1 P.p.s.a). W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością organem prowadzącym sprawy spółki i reprezentującym ją na zewnątrz jest zarząd (art. 201 § 1 Ksh). Z przepisów art. 18 § 1 i 2 cyt. ustawy wynika zaś, że członkiem zarządu może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem jednak osoby, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy.

Z przedłożonego przez radcę prawnego wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS wynikało, że jedynym członkiem zarządu Spółki a zarazem jedyną osobą uprawnioną do reprezentacji Spółki jest M. W. Natomiast dołączone do skargi pełnomocnictwo upoważniające radcę prawnego E. K. do reprezentowania "A." Sp. z o.o. zostało podpisane przez J. G. Przy czym z nadesłanej przez organ Karty Karnej J. G. wynikało, że z powodu prawomocnych skazań wyrokami sądowymi obejmował go wynikający z art. 18 § 2 Ksh zakaz pełnienia funkcji m.in. członka zarządu. Tak więc w istocie udzielone przez J. G. pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki w postępowaniu przed tut. Sądem było nieskuteczne.

Wobec powyższych ustaleń, w okolicznościach sprawy, wezwano radcę prawnego o przedłożenie dokumentu, z którego wynikałoby prawidłowe umocowanie do działania w imieniu Spółki. Wezwanie to pozostało jednak bez odpowiedzi ze strony radcy prawnego, co z kolei obligowało Sąd do pominięcia jego osoby

w dalszym toku postępowania, skoro nie wykazał dysponowania należytym umocowaniem.

Dlatego też w dalszej kolejności skierowano bezpośrednio do skarżącej Spółki wezwanie do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie oraz nadesłanie pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Powyższe miało na celu potwierdzenie czynności dokonanych przez rzekomego pełnomocnika. Jednakże również i to wezwanie pozostało bez odpowiedzi.

W tych okolicznościach bezsporne jest, że skarżąca Spółka prawidłowo wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi, tj. jej podpisania, nie wykonała wezwania Sądu i skargi nie podpisała. Nie nadesłano także dokumentów wskazujących na sposób reprezentacji Spółki oraz wykazujących należyte umocowanie dla radcy prawnego do działania w imieniu "A." Sp. z o.o.

Procesową konsekwencją nieuzupełnienia braków formalnych, a takim brakiem jest m.in. niepodpisanie (niezatwierdzenie) przez upoważnioną osobę (organ Spółki, przedstawiciela ustawowego – np. kuratora, należycie umocowanego pełnomocnika) skargi, jest stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 57 § 1 i art. 46 § 1 pkt 4 P.p.s.a. odrzucenie skargi.

O zwrocie wpisu Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.a.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...