• II SA/Ke 402/13 - Postano...
  18.10.2017

II SA/Ke 402/13

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
2013-12-12

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Jacek Kuza /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Kuza (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A G na uchwałę Rady Powiatu z dnia [...] nr [....] w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej p o s t a n a w i a: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia [...] A. G. został w niniejszej sprawie wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia [...] oddalił zażalenie skarżącego na powyższe zarządzenie. Po prawomocnym zakończeniu postępowania w przedmiocie prawa pomocy zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia [...] skarżący został ponownie wezwany do uiszczenia wpisu sądowego.

W dniu 6 grudnia 2013 r. A. G. wniósł zażalenie na to zarządzenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) dalej p.p.s.a zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest:

1) przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;

2) wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;

3) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;

4) odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;

5) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;

6) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;

7) odrzucenie skargi kasacyjnej;

8) odrzucenie zażalenia;

9) zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;

10) ukaranie grzywną.

Z powyższego przepisu zatem wynika, że na zarządzenie Przewodniczącego wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia, dotyczącego uiszczenia wpisu sądowego zażalenie nie przysługuje. Zaskarżenia prawomocnego zarządzenia do uiszczenia wpisu nie przewiduje także żaden inny przepis p.p.s.a. Wynika to z faktu, że orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby (art. 170 p.p.s.a.). Od prawomocnych orzeczeń nie przysługuje żaden środek zaskarżenia. Zażalenie można wnieść tylko na nieprawomocne zarządzenia Przewodniczącego o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego (postanowienie NSA z dnia 17 października 2012 r., sygn. akt I OZ 785/12, LEX nr 1261041). Zarządzenie wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia ma wyłącznie charakter czynności materialno-technicznej, stanowi ono jedynie informację o obowiązku uiszczenia wpisu, skutkach prawnych jego niewykonania w zakreślonym terminie i nie mieści się w kategorii zarządzeń podlegających zaskarżeniu (por. postanowienie NSA z dnia 15 lutego 2011 r., sygn. akt II FZ 4/11, LEX nr 783828).

W niniejszej sprawie nie ma wątpliwości, że zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II z dnia [...] wzywające do uiszczenia wpisu stało się prawomocne wobec oddalenia zażalenia na to zarządzenie postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia [...].

W tym stanie rzeczy zażalenie na zarządzenie z dnia 25 listopada 2013 r. wzywające skarżącego ponownie do uiszczenia wpisu sądowego jest niedopuszczalne i podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...