• Kodeks postępowania karne...
  22.11.2017

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 22.11.2017

Dz.U.2017.0.1904 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Rozdział 1. Właściwość i skład sądu

§ 1.
Sąd rejonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu.
§ 2.
Sąd rejonowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze w wypadkach wskazanych w ustawie.
§ 1.
Sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa:
1)
o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych;
2)
o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art 140-142, art. 148 zabójstwo § 4, art. 149 dzieciobójstwo, art. 150 zabójstwo eutanatyczne § 1, art 151-154, art. 158 bójka i pobicie § 3, art. 163 sprowadzenie zdarzenia niebezpiecznego § 3 i 4, art. 165 inne niebezpieczeństwa § 1, 3 i 4, art. 166 piractwo § 1, art. 173 katastrofa komunikacyjna § 3 i 4, art. 185 kwalifikowane typy przestępstw przeciwko środowisku § 2, art. 189a handel ludźmi § 2, art. 210 porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej § 2, art. 211a organizowanie adopcji dzieci w celu osiągnięcia korzyści, art. 252 wzięcie zakładnika § 3, art. 258 udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym § 1-3, art. 265 początek okresu trwania tymczasowego aresztowania § 1 i 2, art. 269 uszkodzenie danych informatycznych, art. 278 kradzież § 1 i 2 w zw. z art. 294 typy kwalifikowane kradzieży, przywłaszczenia, oszustwa, oszustwa komputerowego, zniszczenia rzeczy, paserstwa umyślnego, art. 284 przywłaszczenie § 1 i 2 w zw. z art. 294 typy kwalifikowane kradzieży, przywłaszczenia, oszustwa, oszustwa komputerowego, zniszczenia rzeczy, paserstwa umyślnego, art. 286 oszustwo § 1 w zw. z art. 294 typy kwalifikowane kradzieży, przywłaszczenia, oszustwa, oszustwa komputerowego, zniszczenia rzeczy, paserstwa umyślnego, art. 287 oszustwo komputerowe § 1 w zw. z art. 294 typy kwalifikowane kradzieży, przywłaszczenia, oszustwa, oszustwa komputerowego, zniszczenia rzeczy, paserstwa umyślnego, art. 296 wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym § 3 oraz art. 299 pranie brudnych pieniędzy Kodeksu karnego;
3)
o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego.
§ 2.
Sąd apelacyjny, na wniosek sądu rejonowego, może przekazać do rozpoznania sądowi okręgowemu, jako sądowi pierwszej instancji, sprawę o każde przestępstwo, ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy.
§ 3.
Sąd okręgowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 2
Sąd apelacyjny rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie okręgowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Sąd Najwyższy rozpoznaje kasacje oraz środki odwoławcze i inne sprawy w wypadkach określonych w ustawie.
§ 1.
Na rozprawie głównej sąd orzeka w składzie jednego sędziego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Sędzia ma prawa i obowiązki przewodniczącego.
§ 2.
W sprawach o zbrodnie sąd orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.
§ 3.
Ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę sąd pierwszej instancji może postanowić o jej rozpoznaniu w składzie trzech sędziów albo jednego sędziego i dwóch ławników.
§ 4.
W sprawach o przestępstwa, za które ustawa przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności, sąd orzeka w składzie dwóch sędziów i trzech ławników.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Na rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej sąd orzeka w składzie trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
§ 2.
Apelację lub kasację od wyroku orzekającego karę dożywotniego pozbawienia wolności rozpoznaje sąd w składzie pięciu sędziów.
Porównania: 1 Przypisy: 1

Art. 30. Skład sądu na posiedzeniu

§ 1.
Na posiedzeniu sąd orzeka jednoosobowo, chyba że ustawa stanowi inaczej albo ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę prezes sądu zarządzi jej rozpoznanie w składzie trzech sędziów.
§ 2.
Sąd odwoławczy na posiedzeniu orzeka jednoosobowo, a w składzie trzech sędziów wówczas, gdy zaskarżone orzeczenie wydano w składzie innym niż jednoosobowy albo ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę prezes sądu zarządzi jej rozpoznanie w składzie trzech sędziów, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1

Art. 31. Właściwość miejscowa sądu

§ 1.
Miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo.
§ 2.
Jeżeli przestępstwo popełniono na polskim statku wodnym lub powietrznym, a § 1 nie może mieć zastosowania, właściwy jest sąd macierzystego portu statku.
§ 3.
Jeżeli przestępstwo popełniono w okręgu kilku sądów, właściwy jest ten sąd, w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.
Orzeczenia: 1

Art. 32. Kryteria pomocnicze dla ustalenia właściwości miejscowej sądu

§ 1.
Jeżeli nie można ustalić miejsca popełnienia przestępstwa, właściwy jest sąd, w którego okręgu:
1)
ujawniono przestępstwo,
2)
ujęto oskarżonego,
3)
oskarżony przed popełnieniem przestępstwa stale mieszkał lub czasowo przebywał - zależnie od tego, gdzie najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.
§ 2.
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli przestępstwo popełniono za granicą.
§ 3.
Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej sądu według przepisów poprzedzających, sprawę rozpoznaje sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.
Porównania: 1 Przypisy: 1

Art. 33. Właściwość sądu przy wielości przestępstw tej samej osoby

§ 1.
Jeżeli tę samą osobę oskarżono o kilka przestępstw, a sprawy należą do właściwości różnych sądów tego samego rzędu, właściwy jest sąd, w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.
§ 2.
Jeżeli sprawy należą do właściwości sądów różnego rzędu, sprawę rozpoznaje sąd wyższego rzędu.
Orzeczenia: 1

Art. 34. Właściwość sądu w razie wielości sprawców przestępstwa

§ 1.
Sąd właściwy dla sprawców przestępstw jest również właściwy dla pomocników, podżegaczy oraz innych osób, których przestępstwo pozostaje w ścisłym związku z przestępstwem sprawcy, jeżeli postępowanie przeciwko nim toczy się jednocześnie.
§ 2.
Sprawy osób wymienionych w § 1 powinny być połączone we wspólnym postępowaniu; przepis art. 33 właściwość sądu przy wielości przestępstw tej samej osoby stosuje się odpowiednio.
§ 3.
Jeżeli zachodzą okoliczności utrudniające łączne rozpoznanie spraw, o których mowa w § 1 i 2, można wyłączyć i odrębnie rozpoznać sprawę poszczególnych osób lub o poszczególne czyny; sprawa wyłączona podlega rozpoznaniu przez sąd właściwy według zasad ogólnych.
Orzeczenia: 2

Art. 35. Badanie właściwości sądu

§ 1.
Sąd bada z urzędu swą właściwość, a w razie stwierdzenia swej niewłaściwości przekazuje sprawę właściwemu sądowi lub innemu organowi.
§ 2.
Jeżeli sąd na rozprawie głównej stwierdza, że nie jest właściwy miejscowo lub że właściwy jest sąd niższego rzędu, może przekazać sprawę innemu sądowi jedynie wtedy, gdy powstaje konieczność odroczenia rozprawy.
§ 3.
Na postanowienie w kwestii właściwości przysługuje zażalenie.
Orzeczenia: 12

Art. 36. Przekazanie sprawy innemu sądowi ze względu na miejsce zamieszkania uczestników postępowania

Sąd wyższego rzędu nad sądem właściwym może przekazać sprawę innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli większość osób, które należy wezwać na rozprawę, zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala od sądu właściwego.
Orzeczenia: 14

Art. 37. Przekazanie sprawy innemu sądowi ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości

Sąd Najwyższy może z inicjatywy właściwego sądu przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

Art. 38. Rozstrzyganie sporów o właściwość sądu

§ 1.
Spór o właściwość między sądami równorzędnymi rozstrzyga ostatecznie sąd wyższego rzędu nad sądem, który pierwszy wszczął spór.
§ 2.
W czasie trwania sporu każdy z tych sądów przedsiębierze czynności nie cierpiące zwłoki.
Orzeczenia: 9

Art. 39. Przekazanie sprawy sądowi powszechnemu przez sąd wojskowy

Jeżeli sąd wojskowy przekaże sprawę sądowi powszechnemu lub nie przyjmie sprawy przekazanej mu przez sąd powszechny, sprawę rozpoznaje sąd powszechny.
Czytaj dalej (Rozdział 2. Wyłączenie sędziego)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...