• Art. 611fzd. KPK - Obowią...
  20.03.2019

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 20.03.2019

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 611fzd. KPK


Obowiązek powiadomienia o postanowieniu w przedmiocie wykonania orzeczenia przepadku

O treści postanowienia w przedmiocie wykonania orzeczenia przepadku, jak również o zakończeniu postępowania egzekucyjnego, powiadamia się niezwłocznie właściwy sąd lub inny organ państwa wydania orzeczenia. Powiadomienie to może być przekazane również przy użyciu urządzeń służących do automatycznego przesyłania danych, w sposób umożliwiający stwierdzenie autentyczności przekazanych dokumentów.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...