• Art. 611fza. KPK - Wezwan...
  19.03.2019

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 19.03.2019

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 611fza. KPK


Wezwanie do potwierdzenia wykonania orzeczenia o przepadku

§ 1.
Jeżeli sprawca lub inna osoba przedstawi dowód wykonania w całości albo części orzeczenia, o którym mowa w art. 611fu właściwość organu w sprawie wykonania orzeczenia o przepadku § 1, sąd, przed wydaniem postanowienia w przedmiocie wykonania tego orzeczenia, wzywa właściwy sąd lub inny organ państwa wydania orzeczenia do potwierdzenia dokonanej wpłaty.
§ 2.
Kwoty uprzednio uzyskane z tytułu przepadku w państwie wydania orzeczenia lub państwie wykonania orzeczenia są zaliczane na poczet kwoty podlegającej egzekucji.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...