• Art. 611fy. KPK - Zawiesz...
  18.11.2018

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 18.11.2018

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 611fy. KPK


Zawieszenie postępowania w przedmiocie wykonania orzeczenia przepadku korzyści majątkowej

§ 1.
Sąd może zawiesić postępowanie w przedmiocie wykonania orzeczenia, o którym mowa w art. 611fu właściwość organu w sprawie wykonania orzeczenia o przepadku § 1, jeżeli:
1)
wystąpienie, dotyczące kwoty pieniężnej, nastąpiło do więcej niż jednego państwa członkowskiego, a istnieje prawdopodobieństwo, że wskutek wykonania orzeczenia w kilku państwach członkowskich przepadkowi ulegnie kwota wyższa niż określona w orzeczeniu;
2)
wykonanie orzeczenia mogłoby utrudnić toczące się postępowanie karne;
3)
mienie może podlegać przepadkowi w toczącym się w Polsce postępowaniu;
4)
uzna za niezbędne przetłumaczenie orzeczenia na język polski.
§ 2.
Na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania zażalenie przysługuje stronom oraz osobie trzeciej, o której mowa w art. 611fx posiedzenie w sprawie wykonania orzeczenia przepadku korzyści majątkowej § 1. Sąd, który wydał postanowienie, powiadamia właściwy sąd lub inny organ państwa wydania orzeczenia o zawieszeniu postępowania i jego przyczynach.
§ 3.
W razie zawieszenia postępowania sąd z urzędu może zabezpieczyć wykonanie orzeczenia. Przepisy o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu oskarżonego stosuje się odpowiednio.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...