• Art. 607zb. KPK - Zezwole...
  26.05.2019

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2019

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 607zb. KPK


Zezwolenie na przewóz osoby ściganej przez terytorium RP

§ 1.
Na wniosek państwa wykonania nakazu europejskiego Minister Sprawiedliwości udziela zezwolenia na przewóz osoby ściganej na podstawie nakazu europejskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Wniosek o zezwolenie na przewóz, o którym mowa w § 1, powinien zawierać:
1)
oznaczenie organu wnioskującego;
2)
datę oraz miejsce wydania nakazu europejskiego;
3)
dane określające tożsamość i obywatelstwo osoby ściganej;
4)
przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu;
5)
zwięzły opis stanu faktycznego sprawy.
§ 3.
Jeżeli osoba ścigana jest obywatelem polskim albo korzysta w Rzeczypospolitej Polskiej z prawa azylu, zezwolenie, o którym mowa w § 1, można wydać pod warunkiem, że osoba ta po zakończeniu postępowania zostanie przekazana do wykonania kary pozbawienia wolności lub środka polegającego na pozbawieniu wolności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4.
W wypadku korzystania z drogi powietrznej bez planowanego lądowania, można poprzestać na powiadomieniu Ministra Sprawiedliwości o przewożeniu osoby ściganej nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli jednak nastąpi nieprzewidziane lądowanie, państwo wykonania nakazu europejskiego dostarcza niezwłocznie dane, o których mowa w § 2; przepis § 3 stosuje się odpowiednio.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 607zb. Zezwolenie na przewóz osoby ściganej przez t... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...