• Informacja o zakresie sto...
  24.09.2020

PP/443-60/2004

Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
z dnia 15 października 2004

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 44 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Pytanie podatnika:

Starostwo jest podatnikiem VAT. W 2004r. W ramach działalności inwestycyjnej prowadzono budowę dróg. W ramach sfinansowania budowy dróg Starostwo ubiega się o częściową ich refundację ze środków SAPARD.W tym celu na w/w inwestycję zawarto stosowne umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . Starostwo prosi o wyjaśnienie czy w świetle przepisów określonych w rozp. Min.Fin. Z dnia 24 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 97, poz.970 z późn.zm./podatek VAT dotyczący tych inwestycji jest możliwy do odzyskania, czy też będzie kosztem kwalifikowanym. Naszym zdaniem jest kosztem kwalifikowanym i powinien być przez nas odzyskany.

W odpowiedzi na Państwa pytanie zawarte w piśmie Znak:F-3120/62/04 złożone w tut.Urzędzie w dniu 05 października 2004 r. wraz z fotokopią umowy zawartej 10-05-2004 r. przez członków Zarządu Starostwa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 06-10-2004 r. na realizację inwestycji polegającej na budowie dróg powiatowych oraz fotokopią wytycznych Ministra Finansów z dnia 29-07-2004 r. w sprawie kwalifikowania podatku VAT skierowanej do Prezesa ARiMR.

W/w pytanie uzupełnione zostało następnie pismem w dniu 14-10-2004 r. i dotyczy Państwa wątpliwości w przedmiocie interpretacji przepisów wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego od zakupów służących inwestycji w zakresie budowy drogi powiatowej finansowanej częściowo ze środków Programu SAPARD, Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. na podstawie przepisu art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137,poz.926 z późn.zm.) uprzejmie wyjaśnia:od dnia 01 maja 2004 r. zgodnie z treścią art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54,poz.535) ,w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych ,zarejestrowanym podatnikom przysługuje prawo do obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanych towarów lub usług.W zakresie tym beneficjenci środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, m.in. również Programu SAPARD, nie mają podstaw do zaliczenia podatku naliczonego do kosztów kwalifikowanych.

W przedstawionym stanie faktycznym, pomocą finansową ze środków pochodzących z Unii Europejskiej objęta została inwestycja realizowana przez samorząd powiatu, polegająca na budowie dróg powiatowych wg projektów indywidualnych.Inwestor pomimo iż jest zarejestrowanym w tut.Urzędzie podatnikiem podatku VAT ,nie posiada legitymacji do zaliczenia wydatków związanych inwestycją o której mowa wyżej i objętych częściową refundacją z Programu SAPARD , jako służących dostawie towarów lub usług opodatkowanych podatkiem VAT.

Powyższe wyłączenie z możliwości pomniejszania kwot podatku należnego o podatek naliczony obejmuje swoim zakresem również inwestycje objęte refundacją ze środków Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych przed 01 maja 2004 r. z ARiMR, który to przypadek w przedstawionym przez Państwa stanie faktycznym nie zachodzi ,ponieważ umowę zawarto w dniu 10 maja 2004 r. .- przepis art.16 ust. 1 pkt 46 litara a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.:Dz.U. z 2000 r.Nr 54,poz.654 z późn.zm.) zabrania zaliczać jako koszty uzyskania przychodu kwoty podatku naliczonego, z wyjątkiem kwot podatku naliczonego od towarów lub usług nabytych w celu wytworzenia albo odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT , również w przypadku zakupów inwestycyjnych - jeżeli podatek naliczony nie powiększa wartości środka trwałego.

Pośrednia rekompensata nie odliczonych kwot podatku naliczonego poprzez ich zarachowanie w koszty uzyskania przychodu, również wyłącza możliwość uznania tych kwot naliczonego podatku VAT za koszty kwalifikowane przez beneficjenta środków pochodzących z Unii Europejskiej.Powyższa możliwość pośredniego zwrotu nieodliczonych kwot podatku VAT, w przypadku Starostwa Powiatowego w T. jest również niedopuszczalna, wynika to z treści art.6 ust.1 pkt 3 wyżej cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , który to przepis zwalnia od podatku jednostki budżetowe. W przedstawionym wyżej stanie faktycznym, podzielam Państwa stanowisko odnośnie uznania kwot podatku naliczonego od zakupów służących realizacji inwestycji dróg powiatowych objętych częściową refundacją ze środków SAPARD , jako kosztu kwalifikowanego, gdyż podatek VAT związany z realizacją w/w inwestycji nie jest w jakikolwiek sposób odzyskiwany.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...