• Interpretacja indywidualn...
  30.05.2020

IPPB1/415-620/11-2/ES

Interpretacja indywidualna
z dnia 21 września 2011 r.

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 378 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 07.07.2011 r. (data wpływu 11.07.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia momentu powstania przychodu - jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 17.07.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia momentu powstania przychodu.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług agencyjnych. Wnioskodawca pośredniczy w zawieraniu umów o dostarczanie telewizji cyfrowej. Zgodnie z zawartą ze zlecającym umową za wykonanie zobowiązania uważane jest skuteczne zawarcie przez Wnioskodawcę umowy o abonament, której skuteczność zostanie zaakceptowana przez zlecającego oraz, która nie zostanie rozwiązana przed upływem 4 miesięcy od jej zawarcia. Umowa przewiduje również wynagrodzenie dodatkowe z tytułu wyników kwartalnych oraz akcji promocyjnych. Raz w miesiącu Wnioskodawca otrzymuje (drukuje wygenerowany przez system informatyczny zlecającego) raport zawierający zestawienie umów zawartych za jego pośrednictwem, które zostały zaakceptowane przez zlecającego oraz należne mi za nie wynagrodzenie. Raport ten nie ogranicza się tylko do umów z jednego miesiąca zawiera zestawienie umów zawartych w kilku miesiącach oraz uwzględnia promocje wyniki kwartalne. Na podstawie tego raportu Wnioskodawca wystawia dającemu zlecenie fakturę, na podstawie której otrzymuje wynagrodzenie. Bez tego raportu Wnioskodawca nie jest w stanie samodzielnie ustalić należnego mu wynagrodzenia za dany miesiąc. O zawartych skutecznie umowach oraz o przysługującym wynagrodzeniu Wnioskodawca dowiaduje się dopiero z otrzymanego raportu.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu urnowy agencyjnej w przypadku gdy o wykonaniu przeze mnie świadczenia, polegającego na skutecznym zawarciu umowy, decyduje jego potwierdzenie jako umowy zawartej skutecznie przez dającego zlecenie a nie samo wykonanie przeze mnie czynności zawarcia umowy...,
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu umowy agencyjnej w przypadku gdy o wykonaniu przeze mnie świadczenia, polegającego na skutecznym zawarciu umowy, decyduje jego potwierdzenie jako umowy zawartej skutecznie przez dającego zlecenie a nie samo wykonanie przeze mnie czynności zawarcia umowy...
Odpowiedź na pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytanie w zakresie podatku od towarów i usług zostanie udzielona odrębnie.
Zdaniem Wnioskodawcy obowiązek podatkowy z tytułu usług agencyjnych w podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje w momencie otrzymania przez agenta od dającego zlecenie zestawienia skutecznie zawartych umów.
Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, nie później niż data wystawienia faktury albo uregulowania należności. Ponieważ, zgodnie z umową zawartą ze zlecającym umowy w których agent pośredniczył muszą być zawarte skutecznie, wykonanie usługi przez agenta nie następuje w momencie jej podpisania ale zatwierdzenia jej przez dającego zlecenie jako zawartej skutecznie. Takie potwierdzenie następuje w generowanym z systemu informatycznego zleceniodawcy miesięcznym raporcie. Dopiero w momencie wygenerowania raportu zostaje skonkretyzowana należna mi kwota wynagrodzenia i w tym momencie zapłata staje się wymagalna. Dopiero od tego momentu wiadomo jaka jest podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Tym samym obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku od osób fizycznych czyli w dacie wygenerowania przez zleceniodawcę raportu.
Gdyby o dacie powstania obowiązku podatkowego decydowała data wykonania przez Wnioskodawcę czynności podpisania umowy, wielokrotnie Wnioskodawca musiałby korygować wartość miesięcznych (lub - kwartalnych) podstaw obliczania podatku od towarów i usług oraz podstaw obliczania podatku dochodowego oraz korygować odpowiednie deklaracje (zeznania) podatkowe. Takie korekty świadczyłyby o tym, że poprzednio Wnioskodawca wykazywał błędne podstawy opodatkowania, mimo, że w momencie ich składania były one prawidłowe.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...