• Interpretacja indywidualn...
  29.05.2020

IPPP3/443-1154/12-4/LK

Interpretacja indywidualna
z dnia 24 stycznia 2013 r.

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 1494 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15.11.2012 r. (data wpływu 19.11.2012 r.) uzupełnionym w dniu 17.12.2012 r. (data wpływu 20.12.2012 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 10.12.2012 r. (skutecznie doręczone w dniu 13.12.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki importu towarów zakwalifikowanych do CN - 2202 901011 – jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 19.11.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki importu towarów zakwalifikowanych do CN - 2202 901011.
Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 14.12.2012 r., złożonym w dniu 17.12.2012 r. (data wpływu 20.12.2012 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 10.12.2012 r.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Zgłaszany przez Wnioskodawcę towar, to napój na bazie aloesu zawierający 21 % sproszkowanego żelu z aloesu i 9% żelu z aloesu. Kod CN towaru – 2202 901011. Wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 XII 2011 r. napoje zawierające powyżej 20% soku z owoców lub warzyw obciążone są w imporcie 5% podatkiem VAT/ poniżej 20% -VAT 23 %/
W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż napój na bazie aloesu zawiera:
57, 88% wody mineralnej
21,00% sproszkowanego żelu z aloesu,
9,00 % żelu z aloesu,
11,00% cukier trzcinowy
0,70 % miód,
0,20 % mleczan wapnia,
0,10 % kwasek cytrynowy,
0,07% smak winogronowy,
0,03% cytrynian sodu,
0,02 % guma gellan.
Jak wynika z przedstawionego powyżej składu, napój ten jest napojem bezalkoholowym, niezawierającym tłuszczu mlekowego.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Jaką stawkę VAT Wnioskodawca powinien zastosować w przypadku importu napoju z aloesu...
Zdaniem Wnioskodawcy: fakt, że omawiany napój w swoim składzie nie zawiera soku z owoców lub warzyw a sok z kaktusa, który też jest rośliną, upoważnia Wnioskodawcę do zastosowania 5 % stawki VAT w imporcie.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenie przyszłe uznaje się za prawidłowe.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
eksport towarów;
import towarów;
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Stosownie do art. 5a ustawy o VAT – obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
W myśl ust. 2 powołanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.
Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f:
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.
W myśl art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5 %.
Z treści art. 41 ust. 15 ustawy wynika, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, do celów poboru podatku w imporcie, wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).
W myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku o której mowa w art. 41 ust. 2 i art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1727 ze zm.) określił wykaz towarów i usług wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) stanowiące odpowiednio załączniki do nr 1 i 2 do tego rozporządzenia.
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca dokonuje zgłoszenia celnego napoju na bazie aloesu zawierającego 21% sproszkowanego żelu z aloesu i 9% żelu z aloesu. Wnioskodawca wskazuje że towar ma następujący Kod CN 2202 901011. Ponadto napój na bazie aloesu zawiera: 57, 88% wody mineralnej, 21,00% sproszkowanego żelu z aloesu, 9,00 % żelu z aloesu, 11,00% cukier trzcinowy, 0,70 % miód, 0,20 % mleczan wapnia, 0,10 % kwasek cytrynowy, 0,07% smak winogronowy, 0,03% cytrynian sodu, 0,02 % guma gellan. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki, jaką należy zastosować w imporcie towarów.
W załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia „wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług” pod poz. 176 pod symbolem 2202 wymieniono wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 200919 w objaśnieniu do indeksu nr 19 wskazano wyłącznie niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20 % składu surowcowego oraz niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy.
Jednocześnie w objaśnieniach wskazano, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu importu towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.
I tak w załączniku nr 2 do rozporządzenia „wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług” w poz. 124 pod symbolem 2202 wymieniono wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 200911 w objaśnieniu do indeksu nr 11 wskazano wyłącznie niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20 % składu surowcowego oraz niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy.
W tym miejscu należy wskazać, iż zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia: „sok”, „aloes”, „warzywo”, „roślina”. W związku z tym należy posiłkować się w tym zakresie definicją zawartą w opracowaniach słownikowych.
Z zawartej w Słowniku języka polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl) definicji „warzywa” wynika, iż jest to roślina zielna, której korzenie, liście, kwiatostany lub owoce używane są jako pożywienie.
Natomiast „owoc” – zgodnie z definicją zawartą w tym samy słowniku – to jadalna część rośliny powstała z kwiatu.
W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca wskazał, że dokonuje importu napoju na bazie aloesu zawierającego 21% sproszkowanego żelu z aloesu i 9% żelu z aloesu.
Zatem w niniejszej sprawie należy sprawdzić czy aloes (roślinę tą) można zaliczyć do warzywa lub owocu.
Według definicji zawartej w Słowniku wyrazów obcych PWN, aloes to bylina z rodziny asfodelowatych o grubych, mięsistych liściach zakończonych kolcami, pochodząca z Afryki, mająca zastosowanie w medycynie i kosmetyce, uprawiana także jako roślina doniczkowa (Słownik wyrazów obcych pod redakcją Mirosława Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, str. 45).
Dodatkowo aloes nie został wymieniony w powszechnie obowiązującej „klasyfikacji warzyw”, także Główny Urząd Statystyczny w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w Sekcji A „Produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz usługi wspomagające”, która zawiera m.in. rośliny uprawne i produkty pochodzenia roślinnego nie zawarł aloesu w grupowaniu wskazującym warzywa i owoce.
Ponadto, Rozporządzenie komisji (WE) nr 161/2007 z dnia 15 lutego 2007r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej (Dz. Urz. UE L Nr 51, str. 5), w załączniku wskazuje iż „aloes nie jest owocem objętym działem 8, lecz rośliną objętą działem 6”, który obejmuje „drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne”. tym samym nie można aloesu zaliczyć do warzyw czy owoców o których mowa w załączniku nr 2 pod poz. 124.
A zatem skoro aloes jak wskazano powyżej nie jest warzywem ani owocem a napój ten jest napojem bezalkoholowym to Wnioskodawca ma prawo zastosować 5% stawkę importując przedmiotowy towar.
W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...