• Interpretacja indywidualn...
  24.09.2020

ITPB1/415-8/07/MR

Interpretacja indywidualna
z dnia 27 sierpnia 2007

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 1617 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 06 lipca 2007 r. (data wpływu 10 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konsekwencji podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej oraz jego zwrotu - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 10 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konsekwencji podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej oraz jego zwrotu.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:

1. w połowie 2007 r. nabędzie Pan niezabudowaną nieruchomość gruntową o powierzchni 0.8800 ha. Następnie zostanie zawiązana spółka cywilna z dwoma osobami, do której ma Pan zamiar wnieść jako wkład niepieniężny prawo własności przedmiotowej nieruchomości. Wartość wniesionego wkładu zostanie w umowie spółki cywilnej, sporządzonej w formie aktu notarialnego, ustalona na 200 jednostek i będzie wyższa niż cena zakupu nieruchomości. Pozostali wspólnicy wniosą do spółki wkład pieniężny – 200 jednostek. W zależności od rzeczywistej wartości wkładów wniesionych do spółki zostanie ustalony udział kapitałowy poszczególnych wspólników w zyskach tworzonej spółki. Wspólnicy noszą się z zamiarem wybudowania na nieruchomości parkingów i punktów gastronomicznych.

2. następnie bierze Pan pod uwagę możliwość wystąpienia ze spółki cywilnej (ograniczenie swojego udziału) co wiąże się ze spłatą pieniężną tytułem zwrotu wkładu wniesionego do spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy w świetle przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 i ust. 2, art. 14, art. 17, art. 18 oraz art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. wniesienie do spółki cywilnej wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności niezabudowanej nieruchomości nie spowoduje u Pana jak i pozostałych wspólników powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

2. Czy kwota otrzymana przez Pana jako zwrot całości lub części wkładu niepieniężnego w związku z wystąpieniem ze spółki (ograniczeniem udziału) będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym, do wysokości wniesionego wkładu, ustalonego przez wspólników w umowie Spółki Cywilnej...

Zdaniem wnioskodawcy, odnośnie pyt. 1, to na podstawie analizy wymienionych przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej nie powoduje powstania przychodu ani po jego stronie ani też po stronie pozostałych wspólników.

W kwestii poruszonej w pyt. 2, stoi Pan na stanowisku, że przychód jaki uzyska występując ze spółki cywilnej, w postaci sumy pieniędzy odpowiadającej wartości udziału kapitałowego będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości wartości wkładu wniesionego do spółki (200 jednostek).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepisy dotyczące zasad działania spółek cywilnych zawarte są w art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Przez umowę spółki zgodnie z art. 860 § 1 k.c. wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Stosownie do art. 861 § 1 k.c. wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo świadczeniu usług. Wniesiony wkład może być pieniężny lub niepieniężny (aport). Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być m.in. nieruchomości, które mogą być wnoszone do spółki w dwojaki sposób: na własność lub do używania przez spółkę. Umowa stwierdzająca przeniesienie własności nieruchomości na spółkę powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, a jej niezachowanie pociąga za sobą bezwzględną nieważność dokonanej czynności. Z chwilą przeniesienia własności nieruchomości na wspólników staje się ona majątkiem wspólnym wszystkich wspólników. Majątek spółki przez czas jej trwania jest traktowany jako odrębny od majątku osobistego każdego ze wspólników. Wspólnik ma w nim tylko udział. Dla stosunków własności oznacza to współwłasność łączną. Wniesienie aportu do spółki cywilnej winno być dokonane zgodnie z obowiązującym prawem oraz przy uwzględnieniu postanowień wynikających z zawartej umowy spółki cywilnej.

Wkład w postaci nieruchomości w momencie jego wniesienia do spółki cywilnej nie rodzi u wspólnika wnoszącego wkład, jak również u pozostałych wspólników żadnych skutków w podatku dochodowym, gdyż nie wiąże się to z odpłatnym zbyciem nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, o czym jest mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm.). Przepis art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym precyzuje, iż przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Wspólnik przenoszący własność na pozostałych wspólników nie wyzbywa się jej definitywnie, ponieważ należy ona do niego nadal w części odpowiadającej jego udziałowi w majątku spółki. Tego rodzaju czynność nie wiąże się też z uzyskaniem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym, bowiem nie dotyczą one wniesienia wkładu do spółki cywilnej. Wartość aportu nigdy nie jest nieodpłatnym świadczeniem dla pozostałych wspólników, gdyż wynika to z samej istoty tworzenia i funkcjonowania spółki cywilnej. Warunkiem powstania takiej spółki jest działanie w sposób oznaczony, np. poprzez wniesienie wkładów, którymi mogą być m.in. aporty. To, iż jeden ze wspólników wniósł aport nie oznacza, że drugi otrzymał przez to świadczenie i to świadczenie nieodpłatne. Umowa spółki cywilnej nie polega bowiem na świadczeniu sobie nawzajem.

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej nie stanowi także źródła przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 tj. kapitałów pieniężnych ponieważ przepis ten odnosi się do spółek posiadających osobowość prawną. Również analizując regulacje zawarte w art. 18 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym brak jest podstaw do kwalifikacji tego typu zdarzenia jako przychodu podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do zdarzenia przyszłego dotyczącego zwrotu w pieniądzu Pana wkładu, w części odpowiadającej wartości wniesionego wkładu określonego w umowie spółki cywilnej należy stwierdzić, iż na mocy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzysta on ze zwolnienia od opodatkowania tym podatkiem. Stosownie do art. 871 § 1 ustawy Kodeks cywilny, wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika.

Natomiast, przepisy art. 871 § 2 ustawy Kodeks cywilny regulują, iż występującemu wspólnikowi wypłaca się również taką cześć wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jak odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej.

W konsekwencji, nadwyżka ponad wartość wniesionego wkładu stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przytoczonej wcześniej.

Mając na uwadze powyższe, zajęte przez Pana stanowisko w zaprezentowanych zdarzeniach przyszłych jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...