• Wyjaśnienie Ministra Fina...
  10.08.2020

PB3-8213-300/DZ/05/1894/DZ/05

Wyjaśnienie Ministra Finansów
z dnia 29 grudnia 2005

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 1045 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Odpowiadając na pismo z dnia 2 grudnia 2005 r. zawierające zapytanie, czy dochody z dopłat do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14b PDOPrU, czy art. 17 ust. 1 pkt 23 PDOPrU, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii:

Prezes Agencji Rynku Rolnego na podstawie art. 32 pkt 2 lit. c ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, przyznaje, na wnioski przetwórców, w drodze decyzji dopłaty do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym.

Dopłaty do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym finansowane są ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Gwarancji.

Wypłaty dopłat do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym dla przetwórców dokonywane są przez Agencję Rynku Rolnego ze środków pochodzących z pożyczki otrzymanej z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków na te dopłaty.

Rozliczenie pożyczki udzielonej Agencji Rynku Rolnego następuje po wpłynięciu środków z budżetu Unii Europejskiej na rachunek bankowy do obsługi tych środków (art. 30j ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

Mając na względzie, iż przetwórcy otrzymują wymienione dopłaty ze środków pochodzących z pożyczki na prefinansowanie, nie można uznać, że dopłaty te są dochodami pochodzącymi bezpośrednio z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej lub przekazanymi za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania tej pomocy. Wobec tego zwolnienie dochodów na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 PDOPrU nie ma zastosowania do dochodów pochodzących z dopłat do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym.

Wskazać również należy, że środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie pomocy nie są dotacjami wymienionymi w art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych, ani też środkami, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14b PDOPrU, otrzymywanymi z budżetu państwa przez agencje rządowe.

W związku z powyższym otrzymane przez przetwórców dopłaty do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym stanowią ich przychody, stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 PDOPrU, a sfinansowane z nich wydatki będą stanowiły koszt podatkowy (art. 15 ust. 1 PDOPrU), o ile będą spełniały przesłanki uznania ich za taki koszt.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...