• Pełnomocnictwo - Dokument...
  06.07.2020

Ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów we współpracy z kancelariami prawnymi! Czytaj więcej
Dokumenty zawierają:
 • Opis dokumentu
 • Instrukcję uzupełnienia pisma
 • Przykładowo uzupełniony wzór

Szukaj dokumentów: Szukaj czyść
Kategoria: Typ:

Znaleziono 22 dokumentów:

 • Informacja o wypowiedzeniu pełnomocnictwa
  Informacja o wypowiedzeniu pełnomocnictwa jest pismem, które może być wykorzystywane w zakładzie pracy/spółce czy też innej jednostce organizacyjnej. Celem tego pisma jest poinformowanie zainteresowanych osób/podmiotów o fakcie wypowiedzenia pełnomocnictwa oraz braku uprawnienia wskazanej osoby do dokonywania w imieniu mocodawcy czynności prawnych.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: informacje, oświadczenia, pełnomocnictwo
 • Odwołanie pełnomocnictwa
  Pełnomocnictwo jest dokumentem na podstawie którego pełnomocnik jest uprawniony do występowania w imieniu mocodawcy.Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Od chwili, gdy pełnomocnik dowiedział się o odwołaniu pełnomocnictwa nie ma on prawa do występowania w imieniu mocodawcy.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • odwołanie prokury
  Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które może zostać udzielone przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. W związku z powyższym jej wypowiedzenie również powinno mieć...
  Kategorie dokumentu: spółki Typy dokumentu: pełnomocnictwo, prokura
 • Pełnomocnictwo do udziału i głosowania na zgromadzeniu wspólników
  Pełnomocnictwo do udziału i głosowania na zgromadzeniu wspólników jest to dokument, w którym mocodawca w imieniu wspólnika spółki wykonuje wszelkie czynności, które mają związek z udziałem w zgromadzeniu wspólników ze skutkami dla swego mocodawcy. Pełnomocnictwo do udziału i głosowania na zgromadzeniu wspólników zgodnie z art. 243 § 1 Kodeksu spółek handlowych powinno być udzielone na piśmie pod r...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej
  Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej powinno być udzielone na piśmie i podpisane przez mocodawcę. Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej nakłada na upoważnionego obowiązek działania za mocodawcę i bycie odpowiedzialnym za szkody wywołane bezczynnością lub niewłaściwym działaniem.
  Kategorie dokumentu: biznes, pisma procesowe, sprzedaż, spadki Typy dokumentu: druki urzędowe, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo procesowe, pełnomocnictwo rodzajowe
 • Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
  Jako zabezpieczenie wierzytelności, wynikających z umów, stosowane jest często pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym może zostać udzielone przez posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika, w przypadku gdy jest on uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym powinno uprawniać bank ...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: druki urzędowe, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo rodzajowe
 • Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej
  Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej jest dokumentem na podstawie którego pełnomocnik jest uprawniony do działąnia w imieniu mocodzwcy przy czynnościach zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo procesowe może być w każdym czasie odwołane. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz mocodawcy.
  Kategorie dokumentu: spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • Pełnomocnictwo do rachunku bankowego
  Pełnomocnictwo do rachunku bankowego to umożliwienie dostępu do rachunku bankowego osobie niebędącej właścicielem tego rachunku, dzięki czemu może ona dokonywać czynności jak właściciel rachunku. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym może być ogólne bądź rodzajowe, dlatego należy dokładnie wskazać czynności, aby skutecznie upoważnić osobę trzecią do posiadanego rachunku.
  Kategorie dokumentu: finanse, małżeństwo Typy dokumentu: druki urzędowe, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne
 • Pełnomocnictwo do reprezentacji przed sądem dla pracownika
  Pełnomocnictwo do reprezentacji przed sądem dla pracownika może zostać udzielone przez samego pracodawcę lub osoby wchodzące w skład organu osoby prawnej i uprawnione do jej reprezentacji. Przepisy nie wskazują, jakie stanowisko powinien zajmować pracownik, dostający pełnomocnictwa do reprezentacji przed sądem dla pracownika, i w zasadzie nie musi mieć żadnego związku ze sprawą, w której ma reprez...
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, postępowanie sądowe, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: druki urzędowe, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo procesowe, pełnomocnictwo szczególne
 • Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości
  Zasadniczo, pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości powinno być udzielone na piśmie w formie aktu notarialnego, może zostać udzielone bezterminowo oraz może zostać odwołane w każdym czasie, a wygasa w przypadku śmierci mocodawcy lub pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości sporządzono w języku obcym, to do czynności prawnych na terenie Polski, musi zostać przetłumaczone prz...
  Kategorie dokumentu: nieruchomość, sprzedaż, księgi wieczyste, własność Typy dokumentu: pełnomocnictwo, umowy
 • Pełnomocnictwo do sprzedaży-kupna samochodu osobowego
  Pełnomocnictwo do sprzedaży-kupna samochodu osobowego jest pełnomocnictwem szczególnym, co oznacza, że przede wszystkim powinno zawierać dokładne oznaczenie czynności, do dokonania której pełnomocnictwo jest udzielane. Wygaśnięcie pełnomocnictwa do sprzedaży-kupna samochodu osobowego następuje: na skutek spełnienia się czynności wskazanych w treści umocowania, z powodu odwołania pełnomocnictwa, na...
  Kategorie dokumentu: sprzedaż, rzeczy ruchome, własność Typy dokumentu: pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne
 • Pełnomocnictwo do udziału i głosowania w Zgromadzeniu Wspólników
  Pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa do udziału i głosowania w Zgromadzeniu Wspólników, wykonuje w imieniu i ze skutkami dla swojego mocodawcy, czyli wspólnika spółki z o.o., czynności związane z udziałem w zgromadzeniu wspólników a zakres umocowania zależy od woli wspólnika i treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do udziału i głosowania w Zgromadzeniu Wspólników powinno być udzielone na piśmi...
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • Pełnomocnictwo do udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową
  Banku nie obowiązuje zachowanie tajemnicy bankowej wobec osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą. Aby ujawnić takie informacje osobom trzecim, niezbędne jest pełnomocnictwo do udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową. Poprzez pełnomocnictwo do udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową upoważnia się bank do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie oso...
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse Typy dokumentu: druki urzędowe, pełnomocnictwo
 • Pełnomocnictwo do zawarcia umowy
  Pełnomocnictwo do zawarcia umowy jest dokumentem na podstawie którego pełnomocnik jest uprawniony do zawarcia w imieniu mocodawcy konkretnej umowy. Pełnomocnictwo takie powinno zostać okazane drugiej stronie umowy przed dokonaniem czynności prawnej. Jeżeli umowa jest sporządzana na piśmie pełnomocnictwo może zostać do niej załączone. Pełnomocnictwo może być odwołąne przed zawarciem umowy. Pełnomo...
  Kategorie dokumentu: biznes, sprzedaż Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • Pełnomocnictwo do zawarcia umowy najmu
  Pełnomocnictwo do zawarcia umowy najmu jest pełnomocnictwem szczególnym, co oznacza, że udzielane jest do dokonania konkretnej, oznaczonej czynności prawnej. Pełnomocnik, otrzymujący pełnomocnictwo do zawarcia umowy najmu, po zakończeniu tej określonej czynności prawnej, jest zobowiązany do zwrotu pełnomocnictwa mocodawcy.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, nieruchomość, najem Typy dokumentu: pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne
 • Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
  Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno wyraźnie wskazywać w treści, czy mocodawca upoważnia pełnomocnika do odrzucenia czy przyjęcia spadku. Własnoręczność podpisu mocodawcy na pełnomocnictwie do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku musi zostać potwierdzona przez właściwy organ.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, spadki Typy dokumentu: druki urzędowe, pełnomocnictwo
 • pełnomocnictwo procesowe
  Pełnomocnictwo procesowe jest dokumentem na podstawie którego pełnomocnik jest uprawniony do zastępowania przed sądem, czy też innymi organami mocodawcy. Pełnomocnictwo procesowe powinno zostać okazane odpowiedniemu organowi przy pierwszej czynności procesowej pełnomocnika. Pełnomocnictwo procesowe może być w każdym czasie odwołane. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz mocodawcy.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, przedsiębiorca, sądy, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • pełnomocnictwo procesowe dla adwokata
  Pełnomocnictwo procesowe jest dokumentem na podstawie którego pełnomocnik jest uprawniony do zastępowania przed sądem, czy też innymi organami mocodawcy. Pełnomocnictwo procesowe powinno zostać okazane odpowiedniemu organowi przy pierwszej czynności procesowej pełnomocnika. Pełnomocnictwo procesowe może być w każdym czasie odwołane. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz mocodawcy.
  Kategorie dokumentu: pisma procesowe, praca, przedsiębiorca, postępowanie sądowe Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • prokura
  Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które może zostać udzielone przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. W związku z powyższym jej wypowiedzenie również powinno mieć...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo, prokura
 • Prokura łączna
  Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które może zostać udzielone przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie, lecz wtedy ...
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo, prokura
 • Upoważnienie do składania dokumentów
  Upoważnienie do składania dokumentów jest dokumentem, w którym osoba upoważniająca upoważnia osobę upoważnioną do składania w jej imieniu dokumentów w różnego rodzaju instytucjach. Upoważnienie do składania dokumentów zawsze musi być sporządzone w formie pisemnej.
  Kategorie dokumentu: biznes, finanse, księgowość, podatki, praca, studiowanie, urząd skarbowy Typy dokumentu: pełnomocnictwo
 • Złożenie prokury przez prokurenta
  Złożenie prokury przez prokurenta jest oświadczeniem woli na podstawie którego stosunek łączący strony pełnmocnictwa wygasa. Od chwili złożenia prokury prokurent nie może występować w imieniu pełnomocnika, chyba że co innego wynika z treści prokury lub też z oświadczenia o złożeniu prokury.
  Kategorie dokumentu: biznes, spółki, przedsiębiorca Typy dokumentu: pełnomocnictwo, prokura
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...